Please select an answer to each question and hit the "Submit" button once you have completed the test.

1. What is the pinyin for '蕲春'?

a. qí chē
b. qí chéng
c. qí chūn
d. qí guān

2. What is the pinyin for '使高贵'?

a. shǐ fēng fù
b. shǐ gāo guì
c. shǐ gāo xìng
d. shǐ gù dìng

3. What is the pinyin for '抬起'?

a. tái fēng
b. tái qǐ
c. tái qíu
d. tái wān

4. What is the pinyin for '外交事务'?

a. wài jiāo dà chén
b. wài jiāo shì wù
c. wài jiāo xué yuàn

5. What is the pinyin for '拔顶'?

a. bá chú
b. bá dǐng
c. bá gēn
d. bá guàn zǐ

6. What is the pinyin for '并联'?

a. bìng lì
b. bìng lián
c. bìng pái
d. bìng rén
e. bìng róng

7. What is the pinyin for '达尔文'?

a. dá biàn
b. dá chéng
c. dá ěr wén

8. What is the pinyin for '额济纳旗'?

a. é hài é
b. é jì nà qí
c. é lè gāng
d. é luǎn shí

9. What is the pinyin for '高院'?

a. gāo yáng
b. gāo yào
c. gāo yuǎn
d. gāo yuàn

10. What is the pinyin for '海浪'?

a. hǎi kǒu shì
b. hǎi kuí
c. hǎi làng
d. hǎi lín
e. hǎi mián